İçeriğe atla

Muhammed/C

Vikisöz, özgür söz dizini
Cebrail bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki, Allah komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim.
 • Cebrail bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki, Allah komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim.[1]
 • Cehenneme baktım. Çoğunun kadın olduğunu gördüm. Ne için böyledir dedim. Çok lânet ederler, kocalarına şükretmezler ve onlardan şikâyet ederler, dediler.[2]
 • Cehennemde kâfirin dili, Uhud Dağı gibi büyük, derisinin kalınlığı ise, üç günlük yoldur...[3]
 • Cehennemlikler derece derecedir. Bir kısmı vardır, ateş onları topuğuna kadar yakalar; bir kısmı vardır, dizlerine kadar yakalar; bir kısmı vardır, kemere kadar yakalar; bir kısmı vardır, köprücük kemiğine kadar yakalar.[4]
 • Cenâze tabuta konup da erkekler onu omuzları üzerine yüklendiği zaman, cenâze iyi bir kişi ise: 'Beni (gideceğim yere) ulaştırın, ulaştırın' der. Cenâze eğer fenâ bir kimse ise: 'Eyvah! Bu cenâzeyi nereye götürüyorsunuz?' der, onun sesini insanlardan başka her şey duyar; eğer insan bu sesi duysa idi, bayılıp düşerdi.[5]
 • Cennet [nefse ağır geldiği için] hoşlanılmayan şeylerle, cehennem de şehvete hitap eden şeylerle kuşatılmıştır.
 • Cennet annelerin ayakları altındadır.
 • Cennet ehlinin çocuğu olmaz, orada doğum yoktur.[6]
 • Cennet sermayesi "La ilahe illallah", nimetin sermayesi ise "Elhamdülillah"tır.
 • Cennete giren hiç kimse dünyaya geri dönmek istemez, yeryüzünde olan her şey orada vardır. Ancak şehit böyle değil. O, mazhar olduğu ikramlar sebebiyle yeryüzüne dönüp on kere şehit olmayı temenni eder.[7][8][9]
 • Cennete ne zengin cimri, ne de kaba merhametsiz girer.[10]
 • Cennette hiçbir ağaç yoktur ki gövdesi, altından olmasın.[11]
 • Cennette bir çarşı vardır. Ancak orada ne alış, ne de satış vardır. Sadece erkek ve kadın sûretleri vardır. Erkek bunlardan bir suret arzu ederse o sûrete girer.[12]
 • Cennette Reyyân denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık kapanır, kimse oradan giremez.
 • Cennette siyah gözlülerin (hurilerin) toplanma yerleri vardır. Orada, benzerini mahlukâtın hiç işitmediği güzel bir sesle şarkı okurlar.[13]
 • Cihad, kıyamet gününe kadar geçerli bir emirdir.
 • Cihadın en faziletlisi zalim sultan katında hakkı söylemektir.
 • Cahiller cesur olurlar.
 • Cenab-ı Hakk'ın rızası aranan bir ilmi sırf Dünya metaına nail olmak için öğrenen bir kimse, Kıyamet Günü'nde Cennet'in kokusunu bile duymaz.
 • Cennet, onun ayakları altındadır."

Kaynakça[değiştir]

 1. Buhârî, Edeb, 28; Müslim, Birr, 140, 141.
 2. İmam Gazâlî, Kimyâ-i Saâdet, Bedir Yayınevi, 2013, c. 1, s. 228.
 3. Müslim'in rivayeti olan bu hadis için bkz. Gazali, İhyau Ulumi'd-Din, Karaoğlu Yayıncılık, 1991, c. 4, s. 962'den aktaran İlhan Arsel, İslâma Göre Diğer Dinler, Kaynak Yayınları, 2. Baskı Mayıs 2005, s. 215
 4. Müslim, Cennet 33 (2845).
 5. Ebû Saîd Hudrî'nin rivayetine dayalı bu hadis için bkz. Riyâzü's-Sâlihîn, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, c. 1, s. 482, hadis numarası: 447; Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi, c. 4, s. 449, hadis numarası: 652.
 6. Tirmizi, Cennet 23 (2566).
 7. Buhârî, Cihâd 5, 21
 8. Müslim, İmâret 108, 109 (1877)
 9. Tirmizi, Fedâilu'l-Cihâd 13 (1643).
 10. Ebû Davud, Edeb 8 (4801).
 11. Tirmizi, Cennet 1 (2527).
 12. Tirmizi, Cennet 15 (2553).
 13. Tirmizi, Cennet 24 (2567).