İçeriğe atla

Jean Meslier

Vikisöz, özgür söz dizini
Jean Meslier
Fransız filozof.
Doğum tarihi 15 Haziran 1664
Doğum yeri Mazerny
Ölüm tarihi 17 Haziran 1729
Ölüm yeri Étrépigny
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi

Jean Meslier (15 Haziran 1664 - 17 Haziran 1729), Fransız filozof.

Sözleri[değiştir]

 • Her din bir saçmalıktır.  
 • Din, ahlakı felce uğratır.  
 • Ruhaniyet bir ham hayaldir.  
 • İnsan ne sofu doğar ne dinci.  
 • İnsan iradesi bir ham hayaldir.  
 • Bütün dini ilkeler hep hayalidir.  
 • Din, cahilleri mucizeyle kandırır.  
 • Din, safdillik üzerine kurulmuştur.   
 • Tanrıların tümünün kaynağı vahşettir.  
 • Sezgi, kökleşmiş bir alışkanlık eseridir.   
 • Tüm dinlerin kökeni cehalet ve korku…  
 • Allah’a tapmak bir mevhuma tapmaktır.
 • Her din tahakküm isteğinden doğmuştur.  
 • Her varlık maddenin bağrından çıkmıştır.  
 • Doğa olayları, doğal nedenlerle açıklanır.  
 • Sofu bir hükümdar bir ülke için bir beladır.
 • Din konusunda insanlar büyük çocuklardır.  
 • Ahlak ve erdem için din hiç gerekli değildir.  
 • Bir Allah’ı varsaymak, ahlaka gerekli değildir.
 • Hiçbir şey mucizelerin doğruluğunu kanıtlamaz.
 • Allah’a inanmak otmatik bir çocukluk hastalığıdır.
 • Ne Allah insan için yapılmıştır ne insan Allah için.
 • Hayır, dünya zeki bir varlık tarafından yönetilmez.
 • Kültler ağır ve milletlerin çoğunluğu için yıkımdır.
 • Ahmak ve barbar büyükler olmasaydı din olmazdı.
 • Evrenin düzeni de bir Allah’ın varlığını kanıtlamaz.  
 • Allah'a inanmak otomatik bir çocukluk alışkanlığıdır.
 • Allah’ın lütfü denilen şey boş bir kelimeden ibarettir.
 • Din pandora kutusudur ve bu uğursuz kutu açılmıştır.
 • Ey insan! Milyonlarca yıl önce ne idiysen, o olacaksın.
 • Felsefe aracılığıyla edinilen ahlak erdem için yeterlidir.
 • Dinin en çok önem verdiği yoksulluk, akıl yoksulluğudur.
 • İnsanın varlığı hiçbir şekilde Allah’ın varlığını kanıtlamaz.
 • Din, esas olarak insanların sevinç ve refahının düşmanıdır.
 • Varoluşun konusu ve amacı insan türüdür demek saçmadır.
 • Güneşe tapmak, bir ruha tapmaktan daha az akla aykırıdır.
 • İlahiyat, açık bir çelişkiler zincirinden başka bir şey değildir.
 • Bir din, ne kadar çok karanlık olursa, o oranda tanrısal olur.
 • Dünya yaratılmamıştır ve madde kendi kendine hareket eder.
 • “Teizm”i, yani Allahçılığı ve sofuları ortaya çıkaran, korkudur.
 • İyilikler ve kötülükler doğanın zorunlu nedenleri ve eserleridir.
 • Şeytan da dinler gibi rahipleri zengin etmek için icat edilmiştir.
 • Her dinin temeli olan bir Allah’ın varlığı daha kanıtlanmamıştır.
 • Allahsızlığın toplumun bütün bağlarını parçaladığı doğru değildir.
 • Materyalizmin insan türü için onur bozucu olduğu doğru değildir.  
 • Dini geleneklerin tümünde ahmaklık ya da barbarlık ziyafeti vardır.
 • Din aracılığıyla, şarlatanlar, insanların deliliklerinden yararlanırlar.
 • Apaçıktır ki, insan tümüyle ölür yani insanın ölümü tam ve kesindir.
 • Her dine esas hizmet veren şey, kuşkulu şeylerin en kuşkulu olanıdır.
 • Dinin gereksizliğini kanıtlayan şey, anlaşılmasının olanaksız olmasıdır.
 • Soyut bir ruh zeki olamaz ve bir ilahi zekâya tapmak ham bir hayaldir.
 • Evrenin oluşumundaki amacın insanın mutluluğu olduğu doğru değildir.
 • Gerçek din ile en karanlık en alçakça hurafeler arasında bir fark yoktur.
 • İlahiyatçı Allah’ını insanlığın eksiklerinden kurtarmaya boşuna çalışıyor.  
 • İnsanların yakarışları Allah’ın yönetiminden hoşnut olmadıklarını kanıtlar.
 • Her din, tanrısallıktan alçakça ve akılsızca korkma duygusu vermeye çalışır.
 • Din, sözde "erdem"leriyle insanları aldatmaktan başka bir şey yapmamıştır.
 • Din ve dinin metafizik ahlakı kavimler için kötüdür ve insanın doğasına zıttır.
 • Pek çok görüldüğü gibi, ateist bir kral, dindar ve çok adi bir kraldan üstündür.
 • Bir dini görüş ne kadar eski ve genel olursa, o kadar kuşkulu ve güvenilmezdir.
 • Dinin ne kadar aykırı ve kötü olduğu ne kadar tekrar edilse ve kanıtlan sa azdır.
 • Allah’ın bir kez insanlara görünmüş, onlarla konuşmuş olduğunun kanıtı nerede?   
 • İnsanla hayvanları karşılaştırma dünyada zorbalardan daha iğrenç hayvan yoktur.  
 • İnsanın doğası bozuk değildir; bunun tersini iddia eden bir ahlak insan için değildir.
 • Hıristiyanlık, her din gibi, en çok dayanağı olduğu zorbalığı vaat ederek yayılmıştır.    
 • Hayranlık cehaletin kızıdır. İnsanlar ancak anlamadıklarına hayran olur ve taparlar.  
 • Paganizm, çok tanrıcılık, sanemperestlik binlerce yıl boyunca dünyanın dinleri oldu.
 • Eski ve yeni dinler, soyut kuruntularını ve gülünç ayinlerini hep birbirlerinden almıştır.
 • Baskı yönetimi için, dinin himayesi, halkın elem ve galeyanına karşı zayıf bir kuşatmadır.
 • Dinin yerine felsefe geçseydi, evrende ne kadar mutlu ve büyük devrimler gerçekleşirdi.  
 • Bu hayatın zorluklarına karşı dini tesellilerin boşluğu bir cennet bir ahret umudu hayaldir.  
 • Her din, çelişkileri sır aracıyla birleştirmek için hayal edilmiş bir sistemden başka bir şey değildir.
 • Allah bir kuruntudur ve ona verilen sıfatlar birbirini ortadan kaldırır ve birbirini yıkıma uğratırlar.  
 • Tanrının yaratma gücü ya da tanrının lütfü denilen şeye minnettar olmamız gerektiği doğru değildir.
 • Dini düşüncelerin başlangıcı, genellikle vahşi milletlerin henüz çocukluk halinde bulunduğu dönemdir.  
 • Dini ilkelerin tek hedefi, hükümdarların zorbalıklarını güçlendirmek ve milletleri bunlara kurban etmektir.
 • Bütün dinler hoşgörüsüzdür, vicdan özgürlüğünü kabul etmez ve dolayısıyla iyiliğin ve güzelliğin yıkıcısıdır.  
 • Akıl, insanı din yokluğuna ve ateizme sevk eder, çünkü din saçmadır ve rahiplerin allah'ı kötü ve korkunçtur.
 • Batıl fikirlerin ömrü sınırlıdır ve gerçek, akıl ve hakkaniyet üzerine kurulmayan hiçbir saltanat kalıcı değildir.
 • Çıkar duygusuyla hareket edenler inanmayanlar değil, inançlı geçinen rahipler ve her dinden meslektaşlarıdır.  
 • Allah’ın varlığı kanıtlanmamıştır Allah bir ruhtur demek, hiçbir şey söylememek, hiçbir anlam ifade etmemektir.  
 • Çocuklarını ancak mutsuz etmek için dünyaya getiren bir kimseye, sevecen, cömert ve adil bir baba denilebilir mi?
 • Sefaletin önünü almak ve yoksulların artmasına engel olmak, daha insancıl, daha merhametli, daha iyiliksever olmaz mıydı?
 • Ruh nedir? Kimsenin bundan haberi yoktur. Bir ruhun varlığı saçma bir varsayımdır. Ölmez bir ruhun varlığı daha saçma bir varsayımdır.  
 • Dünyada Allah’ın nimet ve ihsanından başka bir şey görmemek ve bu dünyanın özellikle insan için yaratılmış olduğuna inanmak budalalıktır.
 • İman yalnızca zayıf, bilgisiz ya da tembel kişilerde kök salar. Hiç kuşku yok ki, imanın yeryüzünde bu kadar taraftar bulmasının nedeni budur.  
 • Allah ve din hakkında her yerde var olan çeşitli ve çelişkili fikirler kanıtlar ki, Allah ve din, hayalgücünün ham hayallerinden başka bir şey değildir.
 • Ey rahipler, hocalar, hahamlar! Bizi cennetin hazları umuduyla avutuyor ve o sırada, yalnız o sırada cehennemin cezalarına gözlerinizi kapatıyorsunuz!  
 • Aslı astarı olmayan şeylere inanan adam, korkuyu arzular; hayal gücü bunu ister.  Denilebilir ki, korkacak hiçbirşeyi olmamaktan korktuğu kadar, hiçbir şeyden korkmaz.  İnsanlar hayal hastalarıdır. [2]
 • Din, insanların sınırlı zekalarını, kendileri için anlaşılması olanaksız olan bir şeyle meşgul etme sanatıdır.
 • Din açık olsaydı, cahiller için daha az çekici olurdu. Onlar için, karanlık ve esrarlı şeyler, korkular, masallar, kerametler ve sürekli olarak beyinlerini işletecek, yoracak, akla sığmaz şeyler gereklidir. Romanlar, inanılmaz cin ve cadı hikayeleri, sıradan insan ruhu için, gerçek tarihlerden daha çekicidir.
 • Din koyanlar; tanrılar, ayinler, efsaneler, şaşırtıcı ve korkunç masallar sunmak için, her dönemde hep kaba, cahil ve ahmaklara başvurmuşlardır. Babalar tarafından incelenmeksizin kabul edilen batıl ve esassız inanışlar, az çok değişerek, baskı ve sıkı düzen altında bulunan ve çoğu kez babalarından daha çok düşünce ve muhakemede bulunmayan çocuklara geçmiştir.
 • Din konusunda insanlar büyük çocuklardır. Bir din ne kadar saçmalık ve mucizelerle dolu olursa, halkın ruhu üzerinde o oranda tahakküm hakkı kazanır. Sofu, bönlüğüne hiçbir sınır koymamak zorunda olduğuna inanır. Bir şey ya da şeyler ne kadar çok anlaşılmaz olursa, halka o oranda ilahi görünür. Bu şeyler ne kadar az inanılabilir olursa, bunlara inanan sıradan insanlar, o oranda erdem ve üstünlükler olduğunu sanır.
 • İşte zavallı köy rahiplerinin alışılmış sonu! Büyük efendiler olan piskoposlar onlara hakaret eder, onları dinlemezler. Şimdi buranın ağası için dua edelim: Antoine de Touilly'yi doğru yola getirmesi, hiçbir zaman yoksula hakaret etmek ve yetimi soymak durumlarına düşürmemesi lütfunu ve iyiliklerini ona layık buyurması için Tanrı'ya niyazda bulunacağız.
 • Aslı astarı olmayan şeylere inanan adam, korkuyu arzular; hayal gücü bunu ister. Denilebilir ki, korkacak hiçbir şeyi olmamaktan korktuğu kadar, hiçbir şeyden korkmaz. İnsanlar hayal hastalarıdır. İlaçlarına alıcı bulmak için, çıkarcı şarlatanlar, hep insanların deliliklerini, budalalıklarını sürdürmeye özen gösterirler.

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları:

Vikikaynak'ta Jean Meslier ile ilgili belge kayıtları bulunmaktadır.

Vikipedi'de Jean Meslier ile ilgili ansiklopedik bilgi bulunmaktadır.

Kaynakça[değiştir]

 1. ^ Rahib Melye'nin vasiyetnamesi hakknda
 2. ^ Sağduyu Jean Meslier