"Kullanıcı mesaj:ToprakM" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
arşivleme
(arşivleme)
{{/Başlık}} {{/Ek1}} {{/Ek2}} {{/Ek3}} {{/Ek4}} {{/Ek5}} {{/DeğişkenEk1}}
<!-- ~~~~Yeni mesajlar sayfanın EN ALTINA eklemelidir, buraya değil~~~~ -->
 
== adaylık ==
 
Merhaba [[Vikisöz:Hizmetlilik başvurusu/Pivox|Pivox'un adaylığı]] için düşüncelerini bekliyorum. İyi çalışmalar. [[Kullanıcı:Pivox|Pivox]] ([[Kullanıcı mesaj:Pivox|mesaj]]) 13:00, 1 Şubat 2018 (UTC)
 
== Yanlış düzeltme hakkında ==
 
 
'''Merhaba,
https://tr.m.wikiquote.org/wiki/El-Cahiz
'''Bu sayfadaki düzeltmeniz baştan sona kadar yanlıştır.
Kaynakçada belirttiğiniz adreste,'''
 
 
cilt: 06; sayfa: 244
[BİZANS - Işın Demirkent]
 
 
1957; D. M. Nicol, The Despotate of Epirus, Oxford 1957; a.mlf., The Last Centuries of Byzantium, London 1972; a.mlf., Byzantium and Venice, Cambridge 1988; G. Moravcsik, Byzantinoturcica, Berlin 1958, I-II; B. Rubin, Das Zeitalter Justinians, Berlin 1960; W. M. Ramsay, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası (trc. Mihri Pektaş), İstanbul 1960; R. Janin, Constantinople Byzantine, Paris 1964; D. Talbot Rice, Constantinople: Byzantium-Istanbul, London 1965; a.mlf., Art of the Byzantine Era, London 1986; M. Brand, Byzantium Confronts the West 1180-1204, Cambridge 1968; L. Bréhier, Les Institutions de l’Empire Byzantine, Paris 1970; a.mlf., La Civilisation Byzantine, Paris 1970; E. Honigmann, Bizans Devletinin Doğu Sınırı (trc. Fikret Işıltan), İstanbul 1970; Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1971 tür.yer.; Semavi Eyice, Malazgirt Savaşını Kaybeden IV. Romanos Diogenes, Ankara 1971; a.mlf., Bizans Devrinde Boğaziçi, İstanbul 1976; a.mlf., “İstanbul’da Abbâsi Saraylarının Benzeri Olarak Yapılan Bir Bizans Sarayı: Bryas Sarayı”, TTK Belleten, XXIII/89 (1959), s. 79-99; A. E. Laidu, Constantinople and the Latins, The Foreign Policy of Andronicus II. 1282-1328, Cambridge 1972; Prokopius, Gizli Tarih (trc. Orhan Duru), İstanbul 1973; P. Speck, Die Kaiserliche Universität von Konstantinopel, München 1974; J. F. Vannier, Familles Byzantines les Argyroi (IXe-XIIe siècles), Paris 1975; M. Angold, The Byzantine Goverment in Exile 1204-1261, Oxford 1975; a.mlf., The Byzantine Empire 1025-1204, London 1984; W. Seibt, Die Skleroi, Wien 1976; Feridun Dirimtekin, İstanbul’un Fethi, İstanbul 1976; A. Jones, Constantine and the Conversion of Europe, Toronto 1978; H. G. Beck, Das Byzantinische Jahrtausend, München 1978; P. Lemerle, The Agrarian History of Byzantium, Galway 1979; Cambridge Medieval History: The Byzantine Empire, Cambridge 1979, IV/1-2; Cl. Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler (trc. Yıldız Moran), İstanbul 1979; M. V. Levtchenko, Bizans (trc. E. Berktay), İstanbul 1979; A. Lippold, Theodosius der Grosse und seine Zeit, München 1980; C. Mango, Byzantium: The Empire of New Rome, London 1980; a.mlf., The Art of the Byzantine Empire 312-1453, Toronto 1986; G. Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi (trc. Fikret Işıltan), Ankara 1981; L. R. Lilie, Byzanz und die Kreuzfahrerstaaten, München 1981; S. Blöndal, The Varangians of Byzantium, Cambridge 1981; P. Wittek, Menteşe Beyliği (trc. Orhan Şaik Gökyay), Ankara 1986; A. Bailly, Bizans Tarihi (trc. Hadi Şaman), İstanbul, ts., III; J. M. Hussey, The Orthodox Church in the Byzantine Empire, Oxford 1986; A. A. Adıvar, “Bizans’da Yüksek Mektebler”, TD, sy. 8 (1953), s. 1-54; M. Canard, “Tarih ve Efsâneye Göre Arabların İstanbul Seferleri” (trc. İsmail Hami Danişment), İstanbul Enstitüsü Dergisi, II, İstanbul 1956, s. 213-259; İbrahim Kafesoğlu, “XII. Asra Kadar İstanbul’un Türkler Tarafından Muhasaraları”, a.e., III (1957), s. 1-16; Işın Demirkent, “1071 Malazgirt Savaşına Kadar Bizans’ın Askerî ve Siyasî Durumu”, TD, sy. 33 (1982), s. 133-146; a.mlf., “14. Yüzyıla Kadar Balkan Yarımadasında Bizans Hâkimiyeti”, Birinci Kosova Savaşının 600. Yıldönümü, Ankara, ts.
 
Işın Demirkent
 
 
BÎZEBÂN
 
(bk. DİLSİZ).
 
 
BİZERTE
 
(bk. BENZERT).
 
 
BLACHERE, Regis
 
(1900-1973)
 
Fransız şarkiyatçısı.
 
30 Haziran 1900’de Paris’in banliyölerinden Montrouge’da doğdu. On beş yaşında iken ailesiyle birlikte o zaman bir Fransız sömürgesi olan Fas’a yerleşti ve tahsil hayatına orada devam etti. Kazablanka Lyautey Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra Rabat’ta Mevlây Yûsuf Enstitüsü’nde belleticilik yapmaya başladı (1921). Bu arada yüksek tahsilini de sürdüren Blachère, Cezayir’de H. Massé ve E. Lévi-Provençal’ın hocalık yaptığı Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi (1922). Bir yıl da W. Marçais’nin derslerine devam ettikten sonra Mevlây Yûsuf Enstitüsü’ne Arapça hocası oldu (1924). 1929’da Fas Yüksek Araştırma Kurumu’na müdür olarak tayin edildi; bu işi 1935 yılına kadar yürüttü. Bu devrede Hespéris mecmuasının yayınına da yazıları ile yardım etti. 1932’de Paris ve Beyrut’ta Bibliotheca Arabica serisinin VII. cildi olarak Extraits des principaux géographes Arabes du Moyen Age adıyla basılan ve Ortaçağ İslâm ve Arap coğrafyacılarının eserlerini konu alan ünlü eserinin bazı parçalarını bu mecmuada yayımladı. 1935 yılında Paris’teki Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes’ın Arapça hocalığına tayin edildi. 1936’da doktor oldu. Doktorasına esas olan çalışmaları, IV. (X.) yüzyıl Arap şairlerinden Mütenebbî’nin şiirleri üzerindeki araştırması (Un poète arabe du quatrième siècle de l’Hégire: Abu Tayyib al-Mutanabbi, Paris 1935) ile Sâid el-Endelüsî’nin Tabakatü’l-ümem adlı eserinin tercümesidir (Livre des Catégories des Nations, Paris 1935). Mütenebbî, Blachère’in uzun yıllarını vererek çeşitli yönleriyle incelediği Arap şairlerinden biridir. Blachère bu incelemelerde şairin yaşadığı devir ve çevrenin siyasî, fikrî ve sosyal yapısını ortaya çıkarmaya çalışmıştır.
 
Blachère 1942’de Ecole Pratique des Hautes Etudes’de Arap dili araştırmaları müdürü oldu. 1950’de Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes’taki görevinden ayrıldı ve Sorbonne Üniversitesi’nde Ortaçağ Arap Dili ve Edebiyatı Kürsüsü’nün başına getirildi. Paris Akademisi’ne bağlı olarak W. Marçais, L. Massignon ve M. Gaudefroy-Demombeynos tarafından 1929 yılında kurulan Institut des Etudes Islamiques de l’Académie de Paris’in müdürlüğünü de yapan (1956-1965) Blachère, Lévi-Provençal’ın ölümü üzerine 1956-1962 yılları arasında Arabica’nın yöneticiliğini yaptı. Arap dili ve edebiyatı, İslâm ve Ortadoğu ile ilgili araştırmalar yapan çeşitli kurumların da üyesi olan Blachère 7 Ağustos 1973’te Paris’te öldü.
 
Eserleri. 1922 yılından ölümüne kadar devamlı yayın faaliyeti içinde bulunan ve en üretken şarkiyatçılardan biri olarak kabul edilen Blachère’in tam bir bibliyografyasının, uzun yıllar yanında çalışan Madame Éve Paret tarafından Bulletin d’Etudes Orientales için hazırlanmakta olduğunu Elisséeff yazmışsa da bu çalışmanın neşri kaydına bugüne kadar rastlanmamıştır. Birçok makalesinden ve yukarıda işaret edilenlerden başka başlıca eserleri şunlardır: 1. Le Coran, Traduction nouvelle (I-II, Paris 1949-1950). Bu tercümede sûreler, daha önce G. Weil, Th. Nöldeke, V. Schwally ve R. Bell gibi müsteşriklerin de yaptığı gibi üçü Mekke, biri de Medine dönemine ait olmak üzere risâletin kendilerince tesbit ettikleri dört safhasına göre tertip edilmiştir. İslâm tebliğinin mahiyet ve şekliyle Hz. Peygamber’in dinî tecrübesinin tekâmül seyrinin esas alındığı ve her biri için çeşitli kriterlerin tesbit edildiği bu safhalar ve sûrelerin buna göre tertibinde Kur’an’ın menşeini Hz. Peygamber’e dayandırma gayretini görmemek mümkün değildir. Batı’da Kitâb-ı Mukaddes metinlerinin kritiğinde kullanılan bazı metotları Kur’ân-ı Kerîm metnine tatbike çalışan Blachère, sûrelerin tertibi konusunda esas aldığı kriterleri
 
'''Bu bilgiler mevcuttur.'''
'''Lütfen bu yanlış bilgiyi kaldırın yahut kaynakça ekleyin.'''
[[Kullanıcı:BerreKilicer|BerreKilicer]] ([[Kullanıcı mesaj:BerreKilicer|mesaj]]) 13.02, 18 Mayıs 2018 (UTC)BK
 
== Devriyelik ==
 
Merhaba. Hizmetlilik göreviniz için tebrikler öncelikle. Vikisöz'de devriye veya beyaz liste olma şartları nedir ve başvuru yeri neresidir?--<font face="futura" color="#E62020">[[Kullanıcı:BSRF|BSRF]]</font> <sup><small>[[Kullanıcı mesaj:BSRF|💬]]</small></sup> 09.32, 25 Haziran 2018 (UTC)
:Vikisöz'de şuan beyaz liste diye bir grup yok, [[Vikisöz:Kullanıcılar#Editörler|editörlük]] başvurusunuysa [[Vikisöz:Devriyelik başvurusu|buradan]] yapabilirsiniz. Lakin şuan editörlük başvurusu için topluluk onayından geçmiş bir şart vs söz konusu değil. İyi vikiler dilerim --[[Kullanıcı:TmY e12|<span style="font;text-shadow: 1px 5px 25px #0af8fc;"><font face="old english text mt" size="2,5" color="red"><b>'''''TmѰ e12'''''</b></font></span>]] <sup> [[Kullanıcı mesaj:TmY e12|<span style="color: brown;">✉</span>]]</sup> 16.17, 25 Haziran 2018 (UTC)
== Kullanıcı hakları ==
Merhaba. Devriyelik haklarım geri alınmış. Herhangi bir uyarı ve sebep olmadan. Nedenini öğrenebilir miyim? Sevgiler.— [[Kullanıcı:Hazan|<span style="color:#FF7F00;">'''''Hazan'''''</span>]]<sup>[[Kullanıcı mesaj:Okanfan|<span style="color:#FF7F00;">'''''Evet benim?'''''</span>]]</sup> 05.31, 10 Eylül 2018 (UTC)
:Bir karışıklık olmuş editör yetkinizi geri verdim. {{ping|Hazan}} --[[Kullanıcı:ToprakM|<span style="font;text-shadow: 1px 5px 25px #0af8fc;"><font face="old english text mt" size="2,5" color="red"><b>'''''ToprakM'''''</b></font></span>]] <sup> [[Kullanıcı mesaj:ToprakM|<span style="color: brown;">✉</span>]]</sup> 10.55, 10 Eylül 2018 (UTC)
 
== Hakaret ==
 
Merhaba. Vandalist bir niyetle yapılmış [http://tr.wikiquote.org/w/index.php?title=Mustafa_Kemal_Atat%C3%BCrk/Kendisi_hakk%C4%B1nda_s%C3%B6yledi%C4%9Fi_s%C3%B6zler&diff=155786&oldid=155331 bu değişiklik] alenen hakaret içermektedir. Bunun sayfa geçmişinde görünmemesi için söz konusu değişiklik kaydının silinmesini rica ediyorum. - <span style="text-shadow:gray 0.1em 0.1em 0.2em; class=text">[[Kullanıcı mesaj:Felecita|<font color="#D40000" face="Tahoma">'''F'''</font><font color="black" face="Tahoma" size="2">elecita</font>]]</span> 14.04, 12 Eylül 2018 (UTC)
 
== Teşekkür ==
 
"otomatik kontrol edilmiş kullanıcı" hakkı için teşekkürler. --[[Kullanıcı:İazak|İazak]] ([[Kullanıcı mesaj:İazak|mesaj]]) 07.12, 18 Aralık 2018 (UTC)
 
== "Hata, düzenleme kaydedilmedi." Hatası alıyorum. ==
 
Düzenleme yapmak istiyorum fakat bu hatayı alıyorum. Bir bilginize var mı acaba?[[Kullanıcı:Berkucar0|Berkucar0]] ([[Kullanıcı mesaj:Berkucar0|mesaj]]) 14.49, 22 Aralık 2018 (UTC)
:Bir bilgim yok --[[Kullanıcı:ToprakM|<span style="font;text-shadow: 1px 5px 25px #0af8fc;"><font face="old english text mt" size="2,5" color="red"><b>'''''ToprakM'''''</b></font></span>]] <sup> [[Kullanıcı mesaj:ToprakM|<span style="color: brown;">✉</span>]]</sup> 22.24, 22 Aralık 2018 (UTC)
 
== Vikipedi: The Biltz ==

Gezinti menüsü